Plattform

Vi ser oss selv som en del av det nasjonale og internasjonale kristne venstre: Et kristent venstre som, forankret i evangeliet om Jesus Kristus, arbeider for rettferdighet og menneskeverd, og ser dette som kirkelige primæroppgaver.

Jesu lære om menneskets hellighet og ukrenkelighet, hans refsende samfunnskritikk og angrep på menneskefiendtlige dogmer og tradisjoner må være forbilde for kirkens virke i verden. Vi ønsker oss en kirke med et avslørende og maktkritisk blikk. En kirke som tar opp kampen mot fattigdom, stigmatisering og urettferdige kjønnsroller. Når kirken ikke gjør dette svikter den sitt oppdrag.

Det kristne venstre står i en lang historisk tradisjon for refsende samfunnskritikk. Det går en linje fra de bibelske profeter til dagens femininst- og frigjøringsteologi. Vi mener kirken, som verdens største grasrotbevegelse, har en naturlig og nødvendig plass i kampen for å forandre verden.

Dessverre har kirken ofte ikke tatt del i denne kampen – eller den har til og med stilt seg på den politiske og økonomiske maktens side. Den kirkelige historie er også en historie om grelle maktovergrep som har drevet både enkeltpersoner og folkelige bevegelser vekk fra kirken. Det kristne venstre er derfor avhengig av å samarbeide med progressive og systemkritiske bevegelser og organisasjoner både innenfor og utenfor kirken.

Vi ønsker en kirke som snakker om både lov og evangelium. Det innebærer å være en kirke som er grunnleggende åpen og inkluderende overfor mennesker og menneskelighet, og betingelsesløst stille seg på menneskeverdets side. Men som også våger å refse strømninger, holdninger, tradisjoner og praksiser som skader mennesker og fellesskap. På sitt verste rammer kirkens refs bare individer. Det liberale motsvar til dette har vært å agitere for alt individer har lov til å gjøre. Men det progressive motsvar må være å utfordre kirkens individualisering av synd. Den progressive kirkens refs har også det kollektive og systemene for øye.

Kirkens teologi må være kontekstuell. Skal kirken i Norge fungere som en samfunnsforandrende kraft, må den makte å adressere lokale og nasjonale problemer på en troverdig måte.