Folkekirken utfordres

Kirkerådet skal på sitt møte denne uken behandle en forespørsel fra Kirkedepartementet om ordninger for kirkelige valg. Det er en kjent sak at ordningen med preferansevalg ikke har fungert godt, både fordi denne valgordningen er ukjent for folk flest og fordi kandidatpresentasjonen ikke har vært god nok.

På bakgrunn av dette, foreslår Kirkerådets sekreteriat at valgene til Kirkemøtet eller bispedømmerådene nå skal foregå på samme måte som ved menighetsrådsvalg. Det innebærer at en nominasjonskomité setter opp en liste som så sendes til høring hos bispedømmets menighetsråd. Det kan føre til justeringer av listen. I tillegg skal det være mulig å foreta en supplerende nominasjon når tilstrekkelig mange av kirkens medlemmer går inn for det.

Dette vil ha følgende konsekvenser:

1. Makten forflyttes fra velgerne til nominasjonskomiteen og til dem som utpeker nominasjonskomiteen. Denne komiteen rangerer også kandidatene. Ved innlevering av uforandrete lister, er det nominasjonskomiteens liste som går inn.

2. Ved dette skjer det intet som gjør at velgerne nå får vite mer om hva kandidatene mener og hvorfor de skal stryke en eller gi en ekstra stemme til en annen. Med andre ord, velgerne vet like lite som ved preferansevalg – makten ligger i enda større grad hos nominasjonskomiteen.

3. Fordi det er sannsynlig at de fleste leverer uforandrede lister, er det enkelt for et lite antall personer å kuppe valget.

4. Denne valgordningen vil befeste makten hos dem som allerede har makt til å oppnevne nominasjonskomiteen.

Om Kirkerådet følger forslaget fra sekreteriatet, lover dette ikke godt for folkekirken i Norge. Det vil gjøre kirkelige valg til akklamasjon av vedtatte kandidater, usynliggjøre ulikheter – og sannsynligvis forsterke regionale motsetninger. I stedet for å vedta en valgordning som kunne tydeliggjøre gode alternativer – slik Stortinget i sin tid forutsatte, skjer nå det motsatte.

Om Kirkerådet skulle vedta dette, håper jeg Stortingets medlemmer er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at Den norske kirke får en valgordning som sikrer bredden i folkekirken.

Trond Bakkevig, prost

Jon Lekven, dekanus 1993-98

 

 

Leave a Reply to Andreas Sagen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *